Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

AZBEST 2016

Data14/10/2013 - 13:00:11

azbestZAWIADOMIENIE

o naborze w okresie 2 – 27 listopada 2015 r. wniosków na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Włodawa w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych bezpłatnym usunięciem wyrobów azbestowych do składania wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Włodawa w roku 2016.
Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:
1. usunięciu wyrobów zawierających azbest, poprzez likwidację pokryć dachowych zawierających azbest na obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych poprzez dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest,
2. usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 Nr 162 poz. 1089) lub usunięciu odpadów zwierających azbest porzuconych na tzw. „dzikich wysypiskach”, poprzez dofinansowanie kosztów odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest,
3. usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 Nr 162 poz. 1089) pod warunkiem dołączenia do Wniosku oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 powyższego rozporządzenia, poprzez dofinansowanie kosztów odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
1. osoba fizyczna z terenu gminy będącej Partnerem Projektu, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się wyroby i/lub odpady zawierające azbest – w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu – z zastrzeżeniem, iż nieruchomość ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,
2. wspólnota mieszkaniowa z terenu gminy będącej Partnerem Projektu, działająca na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), której członkowie posiadają prawo do dysponowania nieruchomością (lub jej częścią) na której znajdują się wyroby i/lub odpady zawierające azbest – w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu,
3. spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy będącej Partnerem Projektu, działająca na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), – posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się wyroby i/lub odpady zawierające azbest – w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu,
Przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku o dofinansowanie prosimy zapoznać się z WYTYCZNYMI ORAZ REGULAMINEM PRZYSTĄPIENIA I UCZESNICTWA W PROJEKCIE „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"

Wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Włodawa należy składać w okresie 2 – 27 Listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Włodawa, Al. Jana Pawła II – 22; 22-200 Włodawa tel. 82 5721234 pok. Nr 8 na formularzu wniosku (wraz z załącznikami), który można pobrać w Urzędzie Gminy Włodawa lub ze strony internetowej: www.gmina-wlodawa.pl – zakładka AZBEST 2016 (po prawej stronie czerwono-biała ikona)

Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych 100 % ; spółdzielni mieszkaniowych 30 %
Planowany termin demontażu i zbierania odpadów zawierających azbest – wiosna, lato 2016 roku.

UWAGA!

Program (wniosek) realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Regionalne Biuro Projektów Województwa Lubelskiego i zatwierdzeniu decyzji o wyborze wniosków do dofinansowania w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Projekt: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" finansowany jest w 85 % ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura; Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz w 15 % z Budżetu Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 781 257 CHF (45 229 083 PLN)


ZałącznikRozmiar
Regulamin_2013-10-01.pdf221.06 KB
Zalacznik_Nr_1_Wytyczne.pdf208.19 KB
wytyczne azbest.pdf666.9 KB